Polityka prywatności

z dnia

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.E-SKLEP.ZEBIEC.PL ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

 

Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu sklepu internetowego  dostępnego pod adresem www.e-sklep.zebiec.pl, jako jego integralną część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności Użytkowników oraz odbiorców Newslettera.

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice NIP: 664-000-08-16, REGON 000025224, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru. KRS 0000049427, kapitał zakładowy 35 000 000,00 zł, kapitał wpłacony 35 000 000,00 zł, zwane dalej ADO telefon kontaktowy: (41) 2767400, (41) 2767230, adres e-mail: zebiec@zebiec.pl

2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w przepisach prawa polskiego. 

3. Dane osobowe zbierane w Serwisie są udostępniane przez Użytkownika lub odbiorcę Newslettera poprzez wypełnienie dostępnych w Sklepie formularzy, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika lub odbiorcy Newslettera na stronie internetowej Serwisu.

4. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne i nierozerwalnie powiązane z jego celem
    tj. zrealizowaniem transakcji za pośrednictwem Sklepu. 

5. ADO przetwarza dane podawane przez odbiorców Newslettera – tj. aktualny adres email. 

6. Kategorie danych przetwarzanych: imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, adres email, województwo, numer telefonu.

7. Klienci rejestrując konto w Serwisie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze względu na cel i realizację transakcji. 

8. Adres email wpisany przy rejestracji odbiorcy newslettera będzie wykorzystany w celu wysyłki Newslettera wraz z informacją o ofertach promocyjnych. 

9. Klienci będący osobami fizycznymi mają prawo do:

- prawo żądania od ZGM „Zębiec” S.A. dostępu do Państwa danych osobowych             
- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych
- prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych             
- prawo przenoszenia Państwa danych osobowych
- prawo wniesienia skargi do organu nadzoru ochrony danych osobowych             
- prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych osobowych
- prawo uzyskania kopii Państwa danych osobowych
- prawo zgłoszenia naruszenia do organu nadzoru

10. W przypadkach wymaganych prawem dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym, a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nadane przez ADO.

12. Administrator stosuje najnowsze technologie i procedury ochrony danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

13. ADO wyznaczył również Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, którym jest Beata Pomorska (kontakt: beata.pomorska@zebiec.pl). 

14. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora Serwisu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

15. W Serwisie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, ADO nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach. 16. Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu. 

17. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w Serwisie, monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

18. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

19. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.e-sklep.zebiec.pl w celu informacyjnym.