Ogólne warunki sprzedaży

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

ZGM „ZĘBIEC” S.A.

Obowiązują od 28.10.2022 r.

 

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

 

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Zakładami Górniczo-Metalowymi „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu (zwanych dalej ZGM „Zębiec” S.A.) a nabywcami oferowanych przez nią produktów, o ile nie zawarto odrębnych Umów stanowiących inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:

  • „Dostawca” – ZGM „Zębiec” S.A. 27-200 Starachowice, NIP: 664-000-08-16, REGON 000025224, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000049427, kapitał zakładowy 35 000 000,00 zł.

  • „Odbiorca” – kontrahent dokonujący od Dostawcy zakupów Produktów.

  • „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.

  • „Strony” – Dostawca i Odbiorca.

  • „OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

  • „Umowa sprzedaży” – pisemny dokument tak zatytułowany, jak również wszelkie inne pisemne ustalenia pomiędzy Stronami, zawierające przedmiot i warunki transakcji, a w szczególności ceny, specyfikacje towaru, terminy i warunki dostawy.

  • „Produkt” („Towar”) – urządzenia grzewcze, części zamienne oraz związane z ich produkcją i sprzedażą towary i usługi, objęte ofertą handlową Dostawcy.

  • „Termin płatności” – dzień, w którym należność za towar lub usługę staje się wymagalna do zapłaty.

  • „Zamówienie” – deklaracja zakupu produktów złożona przez Odbiorcę bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Dostawcy na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, faksem, e-mailem zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Odbiorcy niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży, miejsce dostawy zgodne z ustaleniami.

  • „Potwierdzenie zamówienia” – pisemne oświadczenie Dostawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji, złożone Odbiorcy po otrzymaniu Zamówienia.

 

1.2 Warunki sprzedaży są określone w pisemnych umowach sprzedaży, w szczególności w Potwierdzeniu Zamówienia oraz w OWS. W przypadku rozbieżności, pisemne ustalenia Stron i Potwierdzenie Zamówienia mają pierwszeństwo przed OWS.

 

1.3 Strony wyłączają zastosowanie wzorów umów Odbiorcy (w szczególności ogólnych warunków i wzorów umów, regulaminów), o ile Strony nie ustalą inaczej.

 

1.4  Zmiany wynikające z przepisów prawa nie wymagają dla swej skuteczności zmiany umowy w formie pisemnej. O obligatoryjnych zmianach wynikających ze zmiany stanu prawnego Dostawca poinformuje Odbiorcę drogą elektroniczną.

 

1.5  Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawcę na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz marketingu produktów i usług zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). Odbiorca wyraża również zgodę na otrzymywanie od Dostawcy informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.   o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219)

 

2. ZAWIERANIE UMOWY

 

2.1 Informacje techniczne i handlowe 

 

2.1.1 Informacje zamieszczone na stronie internetowej ZGM „Zębiec” S.A. lub innych materiałach informacyjnych bądź reklamowych (w tym fotografie, rysunki, opisy, informacje o parametrach technicznych, wyposażeniu, cenach i innych elementach specyfikacji), nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.

 

2.1.2 Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanych Produktów. Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej lub innych materiałach informacyjnych bądź reklamowych ZGM „Zębiec” S.A. nie jest równoznaczne z jego dostępnością.

 

2.1.3 Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie danych technicznych, zmierzających do poprawy jakości produktu, bez konieczności uzasadniania tych zmian, ani wykonywania ich w już dostarczonych Produktach.

 

2.2 Zamówienie i potwierdzenie zamówienia

 

2.2.1 Warunkiem rozpoczęcia współpracy pomiędzy Dostawcą, a Odbiorcą jest zawarcie umowy sprzedaży lub złożenie zamówienia.

 

2.2.2 Potwierdzeniem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Odbiorcę oraz potwierdzenie jego realizacji przez Dostawcę dokumentem „Potwierdzenie zamówienia”. Odbiorca składa zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kotly@zebiec.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

 

2.2.3 Zamówienie powinno określać:

a) dane Odbiorcy,

b) imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,

c) opis przedmiotu zamówienia (nazwa, ilość, nr katalogowy (w przypadku części zamiennych) oraz inne szczegóły umożliwiające jednoznaczne określenie wymagań),

d) miejsce odbioru lub adres dostawy,

e) oczekiwana data odbioru lub dostawy

 

Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Dostawcy odpowiada Odbiorca.

 

2.2.4 Po otrzymaniu zamówienia, Dostawca przesyła Odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej Potwierdzenie Zamówienia określające przybliżony termin realizacji i dostępności, chyba że Strony ustaliły inaczej. Z zastrzeżeniem pkt 2.2.5, warunki ustalone w Potwierdzeniu Zamówienia są wiążące dla Stron.

 

2.2.5 Odbiorca ma prawo do odwołania zamówienia lub zgłoszenia zastrzeżeń do jego części w ciągu 24 godzin od otrzymania Potwierdzenia Zamówienia. Ewentualne wydłużenie tego terminu zależne jest od zgody Dostawcy. Niniejsze postanowienie ma odpowiednie zastosowanie również w odniesieniu do pkt 2.2.6.

 

2.2.6 Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany zamówienia, jeśli na skutek braku towaru nie może go zrealizować. W takiej sytuacji zamówienie jest wiążące dla obydwu Stron w chwili otrzymania przez Dostawcę pisemnego potwierdzenia przyjęcia zmodyfikowanego zamówienia przez Odbiorcę.

 

2.2.7 Jeżeli w toku wykonywanego zamówienia okaże się, że realizacja zamówienia wymaga odbioru towaru częściowo, Odbiorca zobowiązuje się odbierać poszczególne towary w miarę ich dostarczania, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Dostawcę. W tym wypadku koszty transportu pokrywa Dostawca.

 

3. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

3.1 Odbiorca będzie dokonywał zakupu produktów Dostawcy po cenach obowiązujących na dzień dokonywania zamówienia zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

3.2 Dostawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Odbiorcę nie wcześniej niż w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Dostawcy. Przez zapłatę ceny Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Dostawcy wskazanego na fakturze bądź uiszczenie wpłaty w Biurze Obsługi Klienta.

 

3.3 W przypadku gdy Odbiorca opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Dostawcy, Dostawca poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy sprzedaży, OWS i przepisów prawa, ma prawo do wstrzymania dostaw produktów oraz nieprzyjmowania zamówień do czasu uregulowania należności.

 

3.4 W przypadku zalegania przez Odbiorcę z zapłatą za towar, Odbiorca jest zobowiązany na żądanie Dostawcy natychmiast i bezwarunkowo oddać Dostawcy dostarczony produkt. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Dostawcy ponosi Odbiorca.

 

3.5 Żądanie i odebranie towaru przez Dostawcę nie powoduje – o ile Strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji przez Odbiorcę zobowiązań wobec Dostawcy.

 

3.6 Zgłoszenie roszczeń reklamacyjnych nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowego uiszczenia należności.

 

4. TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

 

4.1 Jako termin dostawy rozumie się wydanie towaru Odbiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w umowie sprzedaży, Potwierdzeniu Zamówienia i OWS.

 

4.2 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z siły wyższej w rozumieniu pkt 6.

 

4.3 W momencie odbioru produktu od Dostawcy, Odbiorca jest zobowiązany do dokładnego zbadania produktu pod kątem ilości oraz możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceń, rys i innych uszkodzeń mechanicznych). Produkt należy sprawdzić dokonując jego oględzin i zgodności z zamówieniem. Dokumentem potwierdzającym odbiór zamówienia jest dokument odbioru. Odbiorca może na własne ryzyko zrezygnować z dokonania takich oględzin. Podpisanie przez Odbiorcę dokumentu odbioru jest jednoznaczne z odbiorem towaru bez zastrzeżeń.

 

4.4 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie produktu w transporcie, jeśli transport realizowany jest przez odbiorcę lub na jego zlecenie bądź też Odbiorca nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze produktu i nie zgłosi zastrzeżeń przy odbiorze produktu.

 

4.5 W przypadku zwłoki w odbiorze produktu przez Odbiorcę, Dostawca ma prawo obciążyć Odbiorcę kosztami przechowywania produktu w wysokości 3% (trzech procent) jego ceny katalogowej netto za każdy rozpoczęty tydzień przechowywania po ustalonej dacie dostawy. Po upływie 3 (trzech) miesięcy, Dostawca ma prawo odstąpić od umowy i żądać tytułem kary umownej kwoty stanowiącej 20% (dwadzieścia procent) wartości netto zamówienia.

 

5. REKLAMACJE, GWARANCJA I ZWROTY

 

5.1 Odbiorca ma prawo złożyć reklamację ilościową w momencie odbioru towaru, odnotowując jednocześnie zastrzeżenia na dokumencie odbioru.

 

5.2 Odbiorca ma prawo do reklamacji jakościowej na podstawie gwarancji zawartej w instrukcji obsługi dołączanej każdorazowo do danego produktu w momencie jego zakupu.

 

5.3 W przypadku niezapewnienia przez Odbiorcę warunków umożliwiających prawidłowy rozładunek, Dostawca zastrzega sobie możliwość nieuznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych zgłoszonych przez Odbiorcę.

5.4 Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile Strony nie ustalą inaczej.

 

6. SIŁA WYŻSZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

6.1 Siła wyższa

 

6.1.1 Dostawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli wyniknęło to z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.

 

6.1.2 Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Dostawcy, w szczególności pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, demonstracje, epidemie, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców i energii oraz inne nieprzewidziane zakłócenia.

 

6.1.3 W przypadkach działania siły wyższej czas realizacji zamówienia przez Dostawcę może ulec wydłużeniu, o czym Odbiorca zostanie niezwłocznie poinformowany. W takich przypadkach żadna modyfikacja daty realizacji zamówienia nie będzie mogła być przedmiotem odszkodowania czy pomniejszenia zafakturowanej kwoty.

 

6.2 Odpowiedzialność

 

6.2.1 Dostawca nie odpowiada wobec drugiej Strony za jakąkolwiek szkodę, utracone korzyści, utratę zysku ani za jakiekolwiek inne szkody bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, jakie ponieść może lub poniósł Odbiorca.

 

6.2.2 W przypadku gdy Odbiorcą jest przedsiębiorca, odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. W odniesieniu do Konsumentów mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

7. POUFNOŚĆ

 

7.1 Postanowienia umów sprzedaży i inne informacje uzyskane przez Odbiorcę od Dostawcy w jakiejkolwiek formie, w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, są poufne i nie mogą być przez Odbiorcę wykorzystywane ani ujawniane osobom trzecim w okresie do 5 lat po jej zakończeniu. Informacje poufne Odbiorca może wykorzystywać wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszych umów.

7.2 W przypadku niezawarcia umowy sprzedaży przez Strony, wszelkie informacje i dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1 powyżej, muszą zostać przez Odbiorcę zwrócone Dostawcy wraz ze wszystkimi kopiami, nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zgłoszenia żądania przez Dostawcę. 

 

8. PRAWA DO ZNAKU TOWAROWEGO, WZORÓW UŻYTKOWYCH

 

Odbiorca zapewnia, że nie będzie naruszał praw własności intelektualnej Dostawcy ani osób trzecich, w szczególności prawa do znaku towarowego, wzorów przemysłowych, nazw handlowych i praw autorskich Dostawcy. Odbiorca poniesie pełną odpowiedzialność prawną za naruszenie tych praw.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są dołączane jako załącznik do Potwierdzenia Zamówienia.

 

9.2 Dostawca podaje zapisy niniejszych OWS do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej www.zebiec.pl oraz w formie drukowanej w Biurze Obsługi Klienta Dostawcy. Dostawca może także udostępniać niniejsze OWS jako załącznik do ofert lub internetowy link do tego załącznika. 

 

9.3 Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności albo w sposób określony w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 

9.4 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zawierane na ich podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

 

9.5 Dla spraw nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży znajdą zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do Konsumentów także ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2017 poz. 683).

 

9.6 W przypadku sporządzenia umów sprzedaży w języku polskim i obcym, językiem autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.

 

9.7 Sprzedawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, a w swojej działalności stosuje się do obowiązujących zasad etyki i przepisów powszechnie obowiązującego prawa - w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałaniu korupcji, praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, przestrzegania praw pracowniczych, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów dotyczących gospodarki odpadami, ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska.

 

 

 

Zębiec, 28 październik 2022 r.