Reklamacje i zwroty

z dnia

 • Komunikat

   

  Informujemy, że każdy konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej Zakładów Górniczo-Metalowych „ZĘBIEC” w Zębcu Spółka Akcyjna, pod którym mogą się Państwo z nami skontaktować, to e-sklep@zebiec.pl


   

  Reklamacje 

  1. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
  2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  3. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają gwarancji i rękojmi.
  4. Klient będący Przedsiębiorcą korzysta z rękojmi za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem, że:
   • uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają po upływie roku, licząc od dnia kiedy rzecz została mu wydana;
   • odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu.
  5. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać podjęcia jednego z czterech działań, zgodnie ze swoim wyborem:
   1. wymiany towaru na nowy;
   2. naprawy towaru;
   3. obniżenia ceny;
   4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
  6. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie z uwzględnieniem następujących okoliczności:
   1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
   2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
   3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
  7. W przypadku, gdy Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania gdy opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedającego albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
  8. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego Produktu.
  9. Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Klient powinien dostarczyć Sprzedającemu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sprzedającego oraz opisem reklamacji.
  10. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: dane osobowe, nazwę konta użytkownika oraz opis i uzasadnienie reklamacji. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza reklamacji od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się obok.
  11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.
  12. Wysyłka naprawionego lub wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sprzedającego.
  13. Pozostałe warunki reklamacji oraz korzystania z gwarancji określa Kodeks cywilny.
  14. Adres, pod którym Klient może składać reklamację to adres Sprzedającego:
   • Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ­0000049427, posiadająca NIP: 6640000816, REGON: 000025224, kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł wpłacony w całości; telefon kontaktowy: (41) 2767400, (48) 6163162, (48) 6163343, adres e-mail: e-sklep@zebiec.pl