Regulamin sklepu

z dnia

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM

WWW.E-SKLEP.ZEBIEC.PL

 

§1

DEFINICJE I INTERPRETACJA

 

 1. SKLEP INTERNETOWY

 

 1. Sprzedający” oznacza podmiot prowadzący sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet; Sprzedającym jest:

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049427, posiadająca NIP: 6640000816, REGON: 000025224, kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł wpłacony w całości; telefon kontaktowy: (41) 2767400,(41) 2307870, adres e-mail: sklep@zebiec.pl

 1. Administrator danych osobowych” podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, którego szczegółowe dane zostały wskazane w pkt. 1 powyżej.

 1. Dane osobowe” wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 1. Klient”, „Kontrahent” oznacza pełnoletniego Konsumenta lub Przedsiębiorcę;

 1. Konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 22Kodeksu cywilnego;

 1. Przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowaną w Serwisie oraz nabywającą Produkty od Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, w ramach której działa; Przedsiębiorca nie jest Konsumentem;

 1. Serwis internetowy”, „Sklep internetowy” „Serwis”, „Sklep” oznacza polską platformę internetową dostępną pod adresem www.e-sklep.zebiec.pl służącą do sprzedaży Produktów za pośrednictwem Internetu.

 1. Konto Klienta”, „Konto” oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Klienta, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Serwisu, zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem; na Koncie zebrane są także dane Klienta oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego w Serwisie transakcji. Dane przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej na piśmie niezbędnej do realizacji umowy.

 1. Strona produktowa” oznacza stronę w Serwisie, na której przedstawione są informacje na temat Produktu.

 1. Produkt” oznacza rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. Produkty sprzedawane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 1. Naruszenie ochrony danych osobowych” - rozumie się przez to naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez Sprzedającego.

 1. Polityka prywatności” – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności Klientów i Kontrahentów.

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Zakładami Górniczo-Metalowymi „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu (zwanych dalej ZGM „Zębiec” S.A.) a nabywcami oferowanych przez nią produktów, o ile nie zawarto odrębnych Umów stanowiących inaczej.

 

 1. ROZLICZENIA

  1. Cena” oznacza całkowitą cenę Produktu wyrażoną w złotych polskich, nieuwzględniającą rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT.

  2. Kod Rabatowy” oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu na Koncie Klienta powoduje udzielenie Klientowi rabatu w wysokości wskazanej w zasadach odpowiedniej akcji promocyjnej.

 

 1. INNE

  1. Regulamin” oznacza niniejszy regulamin; Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF (do pobrania) umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta;

  2. Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r.oprawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827);

  3. Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);

  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

  6. Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);

  7. Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

    

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin został stworzony zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Serwis służy do sprzedaży Produktów za pośrednictwem Internetu.

 2. W celu rejestracji Konta Klienta w Serwisie należy zapoznać się z Regulaminem oraz z Polityką Prywatności i OWS. Przed złożeniem zamówienia należy zaakceptować Regulamin i OWS.

 3. Rejestrując Konto Klienta w Serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez Niego danych osobowych dla celów wykonania przez Sprzedającego świadczenia usługi drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

 4. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 14:30, za pomocą telefonu lub wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane do kontaktu wskazano w § 1 ust. 1 pkt 1 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora, z usług którego korzysta Klient oraz nie jest wyższy niż koszt zwykłego połączenia telefonicznego.

 5. Serwis umożliwia bezpłatną rejestrację Konta Klienta. Dzięki zarejestrowaniu w Serwisie, Klient otrzymuje możliwość złożenia zamówienia na wybrany przez siebie Produkt oraz zrealizowanie transakcji. Rejestracja Konta Klienta umożliwia śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii dotychczasowych zamówień dokonanych po zalogowaniu się do tego Konta oraz zapisanie danych teleadresowych Klienta bez konieczności każdorazowego ich wpisywania przy dokonywaniu kolejnych zamówień.

 6. Stroną umowy sprzedaży mogą być Klienci posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

 7. Rejestrując się, Klient oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe i poprawne.

 8. Podczas rejestracji niedopuszczalne jest podawanie i korzystanie z danych, które naruszają prawa osób trzecich, obowiązujące przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego.

 9. Główne cechy świadczenia, w tym cechy oferowanego produktu, są określone na Stronie produktowej danego Produktu, zamieszczonej w Serwisie.

 10. W celu wykonania świadczenia Sprzedający będzie kontaktował się z Klientem za pomocą udostępnionego mu przez Klienta adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

 11. W celu prawidłowego korzystania z usług wymagany jest:

  1. dostęp do Internetu;

  2. aktywny adres e-mail;

  3. przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji;

  4. włączona obsługa cookies w przeglądarce;

  5. włączona obsługa skryptów w przeglądarce.

 12. Płatności dokonywane między przedsiębiorcami w przypadku transakcji przekraczających 15 000 złotych dokonywane są za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

 13. Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, bez zgody Sprzedającego.

 14. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

 

§3

KORZYSTANIE Z SERWISU

 

 1. REJESTRACJA KONTA KLIENTA

  1. Dla zarejestrowania Konta w Serwisie niezbędne jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracji konta, dostępnego w zakładce „Rejestracja”. Należy uzupełnić puste pola poprzez podanie kolejno następujących danych: aktualny adres email, hasło, oraz podać dane kontrahenta: imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy, ulicę, numer domu i ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, oraz ewentualnie numer telefonu. Istnieje możliwość podania innych danych do wysyłki zamówionego Produktu oraz zamówienia faktury VAT – w tym przypadku należy podać również NIP (dotyczy jedynie Przedsiębiorców).

  2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link umieszczony pod polem „Utwórz konto”.

  3. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail oraz hasła.

  4. Po zalogowaniu się do Konta Klienta istnieje możliwość uzupełnienia lub zmiany danych w zakładce Profil.

  5. Usunięcie konta z Serwisu następuje przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: sklep@zebiec.pl o treść i wskazującej na wolę usunięcia Konta.

 

 1. PROCEDURA ZAKUPU PRODUKTU

  1. Serwis oferuje możliwość złożenia zamówienia w każdym czasie przez 24 godziny na dobę.

  2. Złożenie zamówienia oznacza wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie. Klient jest zobowiązany do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia, tj. podania danych osobowych identyfikujących Klienta oraz odbiorcę przesyłki, adresu odbiorcy zamówienia, dokonania wyboru rodzaju płatności oraz wyboru rodzaju wysyłki. Składając zamówienie Klient jest poinformowany o łącznej cenie zakupionego Produktu/Produktów wraz z kosztami przesyłki, po wybraniu interesującej Klienta opcji dostawy i płatności. Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje poprzez uruchomienie linku dostępnego pod przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

  3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź wraz z linkiem, który należy uruchomić dla potwierdzenia złożenia zamówienia.

  4. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego na rzecz Klienta pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.

  5. Sprzedaż towarów dokumentowana jest przez Sklep poprzez wystawiane paragonów fiskalnych lub faktur VAT - stosownie do obowiązujących przepisów. Wysyłka dokumentu sprzedaży odbywa się drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail bądź na życzenie klienta tradycyjnie w formie papierowej. Klient wyraża zgodę na wysyłkę dokumentu sprzedaży na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

  6. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

 

 1. FORMY PŁATNOŚCI

  1. Możliwe są następujące formy płatności:

   1. Za pobraniem – przy odbiorze zamówienia;

   2. W formie przedpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia zrealizowaną przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia na dany Produkt, Klient otrzymuje wiadomość elektroniczną na podany przy rejestracji Konta adres e-mail zawierającą numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę.

  2. W przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem”, zamówienie jest przygotowywane do wysyłki po kompletnym wypełnieniu formularza dostawy.

  3. W przypadku wyboru formy płatności w postaci przedpłaty, zamówienie jest przygotowane do wysyłki po wypełnieniu formularza dostawy oraz zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

  4. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie 14 dni od daty wypełnienia procedury złożenia zamówienia opisanej w niniejszym paragrafie.

 

 1. WYSYŁKA

  1. Możliwe są następujące formy wysyłki zamówionego Produktu:

   1. za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłki o masie do 30 kg;

   2. za pośrednictwem firmy kurierskiej JAS-FBG Spółka Akcyjna.

  2. Koszty wysyłki wynoszą:

   1. za pośrednictwem Poczty Polskiej:
    - za pobraniem: 33,00 zł netto tj. 40,59 zł brutto
    - po przedpłacie: 30,00 zł netto tj. 36,90 zł brutto

   2. za pośrednictwem firmy JAS-FBG Spółka Akcyjna za pobraniem oraz po przedpłacie, w zależności od tonażu i rodzaju zakupionych Produktów:

Kotły:
- kotły bez podajnika:  170,00 zł netto, tj. 209,10 zł brutto;
- kotły z podajnikiem:  220,00 zł netto, tj. 270,60 zł brutto;
- kocioł Diament 14-26 kW (transport na dwóch paletach) –  270,00 zł netto, tj. 332,10 zł brutto;
 

Pozostałe: w szczególności palety typu euro:
- do 600 kg:  150,00 zł netto, tj. 184,50 zł brutto;
- od 600 kg do 900 kg:  170,00 zł netto, tj. 209,10 zł brutto;
- od 900 kg do 1200 kg:  190,00 zł netto, tj. 233,70 zł brutto;
- powyżej 1200 kg: koszt oraz sposób opakowania i transportu produktów wielkotonażowych do ustalenia ze Sklepem przed złożeniem zamówienia jako zamówienie specjalne.

 

 1. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

 2. Termin doręczenia zamówienia od dokonania wysyłki wynosi:

  1. za pośrednictwem Poczty Polskiej: 2 – 7 dni roboczych;

  2. za pośrednictwem firmy kurierskiej JAS-FBG Spółka Akcyjna 2 – 7 dni roboczych.

 3. Sprzedający nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli wyniknęło to z okoliczności od niego niezależnych, w tym spowodowanych siłą wyższą.

 4. Sprzedający informuje, że stosuje ograniczenia w zakresie kraju dostawy - wysyłka możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Sprzedający informuje, że w przypadku woli zamówienia produktów o łącznej wadze ponad 1200 kg koszt transportu pozostaje do ustalenia ze Sklepem przed złożeniem zamówienia jako zamówienie specjalne.

 

§4

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Stosownie do art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, używając danych wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, tj. w przypadku złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy:

  1. drogą elektroniczną – należy wysłać skan podpisanego oświadczenia na adres: sklep@zebiec.pl

  2. za pomocą operatora pocztowego – należy wysłać podpisane oświadczenie woli na adres:

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu Spółka Akcyjna, Zębiec,

27-200 Starachowice, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.

 

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się pod linkiem: formularz odstąpienia od umowy.

 2. Sprzedający za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem zwraca Sprzedającemu zakupiony Produkt wraz z dowodem zakupu, a Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia mu rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie Klienta będącego Konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§5

REKLAMACJE, GWARANCJA i RĘKOJMIA

 

 1. Sprzedający oświadcza, że wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

 2. Sprzedający udziela gwarancji na zakupione Produkty zgodnie z zapisem w kodeksie cywilnym lub wskazuje terminy gwarancji na Stronach Produktowych dla poszczególnych elementów Produktu.

 3. Warunki gwarancji i uprawnienia Klienta określa Karta gwarancyjna wydana do konkretnego Produktu.

 4. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Konsument zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu.

 5. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają gwarancji i rękojmi.

 6. W sytuacji wystąpienia wady Konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać podjęcia jednego z czterech działań, zgodnie ze swoim wyborem oraz z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego:

  1. wymiany towaru na nowy;

  2. naprawy towaru;

  3. obniżenia ceny;

  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 7. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie, z uwzględnieniem następujących okoliczności

  1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

  2. charakter wady – istotna czy nieistotna;

  3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.

 8. W przypadku, gdy Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania, gdy opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedającego albo w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę wymagałaby nadmiernych kosztów.
 9. Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Klient powinien dostarczyć Sprzedającemu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sprzedającego oraz opisem reklamacji.

 10. Klient nie będący Konsumentem może odmówić przyjęcia towaru wyłącznie w przypadku, gdy otrzymany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

 11. Adres, pod którym Klient może składać reklamację to adres Sprzedającego, podany w §1 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.

 12. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: dane osobowe, nazwę konta użytkownika oraz opis i uzasadnienie reklamacji. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza reklamacji od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się pod linkiem: formularz reklamacyjny.

 13. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może ulec wydłużeniu do 21 roboczych od daty zgłoszenia.

 14. Wysyłka naprawionego lub wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sprzedającego.

 15. Pozostałe warunki rękojmi oraz gwarancji określa Kodeks cywilny.

 

§6

ZMIANY REGULAMINU

 

 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klientów za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta w terminie 14 dni przed wejściem w życie zmian. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 2. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu, należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.

 3. Zmiana danych, w tym danych kontaktowych, Sprzedającego nie wymaga zastosowania przez Sprzedającego procedury opisanej w pkt 1 niniejszego paragrafu; Sprzedający jest jednak zobowiązany powiadomić Klientów o takich zmianach.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r.

 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może nadto skorzystać z internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego .

 4. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Klienta ze Sprzedającym, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego: sklep@zebiec.pl.

 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 6. Polityka prywatności jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część.