Gwarancja

 • 1. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 • 2. Sprzedający udziela gwarancji na zakupione Produkty – terminy gwarancji wskazane są na Stronach Produktowych dla poszczególnych elementów.
 • 3. Warunki gwarancji i uprawnienia Klienta określa Karta gwarancyjna wydana do konkretnego Produktu.
 • 4. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 • 5. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają gwarancji i rękojmi.
 • 6. Klient będący Przedsiębiorcą korzysta z rękojmi za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem, że:
  • a) uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają po upływie roku, licząc od dnia kiedy rzecz została mu wydana;
  • b) odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu.
 • 7. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać podjęcia jednego z czterech działań, zgodnie ze swoim wyborem:
  • a) wymiany towaru na nowy;
  • b) naprawy towaru;
  • c) obniżenia ceny;
  • d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 • 8. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  • a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  • b) charakter wady– istotna czy nieistotna;
  • c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 • 9. W przypadku, gdy Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania gdy opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedającego albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 • 10.Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego Produktu.