Regulamin sklepu

z dnia

 • REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM

  WWW.E-SKLEP.ZEBIEC.PL

   

  §1

  DEFINICJE I INTERPRETACJA

   

  1. SKLEP INTERNETOWY:

  1)    „Sprzedający” oznacza podmiot prowadzący sprzedaż drogą elektroniczną 
  za pośrednictwem sieci Internet; Sprzedającym jest:

  Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą 
  w Zębcu, 27-200 Starachowice, 
  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w KielcachX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ­ 0000049427, posiadająca NIP: 6640000816, REGON: 000025224, kapitał zakładowy: 
  35 000 000,00 zł wpłacony w całości; telefon kontaktowy: (
  41) 2767400, 
  (48) 6163162, (48) 6163343
  , adres e-mail: e-sklep@zebiec.pl

  2)    „Administrator danych osobowych” oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników celem wykonania postanowień niniejszego regulaminu przez Sprzedającego, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne zawarcie umowy sprzedaży produktu pomiędzy Sprzedającym a Klientem oraz jej realizacja. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, którego szczegółowe dane zostały wskazane 
  w pkt. 1 powyżej.

  3)    „Użytkownik” oznacza Klienta bądź osobę, która zamówiła Newsletter;

  4)    „Klient”, „Kontrahent” oznacza pełnoletniego Konsumenta lub Przedsiębiorcę;

  5)    „Konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
  w myśl art. 22Kodeksu cywilnego;

  6)    „Przedsiębiorca” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowana w Serwisie oraz nabywającą Produkty 
  od Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu w celu bezpośrednio związanym 
  z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, w ramach której działa; Przedsiębiorca nie jest Konsumentem;

  7)    „Serwis internetowy”, „Sklep internetowy” „Serwis”, „Sklep” oznacza polską platformę internetową dostępną pod adresemwww.e-sklep.zebiec.pl służącą 
  do sprzedaży Produktów za pośrednictwem Internetu.

  8)     Konto Klienta”, „Konto” oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Klienta, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Serwisu, zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem; na Koncie zebrane są także dane Klienta oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego w Serwisie transakcji;

  9)    „Strona produktowa” oznacza stronę w Serwisie, na której przedstawione 
  są informacje na temat Produktu.

  10) „Produkt” w myśl art. 4491 Kodeksu cywilnego oznacza rzecz ruchomą choćby została ona połączona z inną rzeczą. Produkty sprzedawane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

   

  1. ROZLICZENIA

  1)  „Cena” oznacza całkowitą cenę Produktu wyrażoną w złotych polskich 
  nie uwzględniającą rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT.

  2)  „Kod Rabatowy” oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu na Koncie Klienta powoduje udzielenie Klientowi rabatu w wysokości wskazanej w zasadach akcji promocyjnej.

   

  1. INNE

  1)  „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin; Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF (do pobrania) umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta;

  2)  „Newsletter” oznacza bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej; w biuletynie informacyjnym przedstawiana oferta handlowa zamieszczona w Serwisie;

  3)  „Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827);

  4)   „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);

  5)  „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 
  z późn. zm.);

  6)  „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);

  7)   „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

   

  §2

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin został stworzony na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora. Serwis służy do sprzedaży Produktów za pośrednictwem Internetu.
  2. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 14:30, za pomocą telefonu lub wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane do kontaktu wskazano w § 1 ust 1 pkt 1 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora oraz nie jest wyższy niż stosowane zwykle za korzystanie z  danego środka porozumiewania się.
  3. Serwis umożliwia bezpłatną rejestrację Konta Klienta. Dzięki zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik otrzymuje możliwość złożenia zamówienia na wybrany przez siebie Produkt oraz zrealizowanie transakcji. Rejestracja Konta Klienta umożliwia śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii dotychczasowych zamówień dokonanych po zalogowaniu się do tego Konta oraz zapisanie danych teleadresowych Klienta bez konieczności każdorazowego ich wpisywania przy dokonywaniu kolejnych zamówień.
  4. Każdy Użytkownik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Stroną umowy sprzedaży mogą być Klienci pełnoletni oraz posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
  6. Rejestrując się, Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
  7. Podczas rejestracji niedopuszczalne jest podawanie i korzystanie z danych, które naruszają prawa osób trzecich, obowiązujące przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego.
  8. W celu otrzymywania Newslettera oraz rejestracji Konta Klienta w Serwisie należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
  9. W celu otrzymywania Newslettera oraz rejestracji Konta Klienta w Serwisie należy udzielić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla wykonania przez Sprzedającego świadczenia drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  10. W celu złożenia zamówienia należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
  11. W celu złożenia zamówienia należy udzielić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnienie danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy 
   o ochronie danych osobowych dla skutecznej realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, tj. wysyłki zamówionego Produktu.
  12. Główne cechy świadczenia, w tym cechy oferowanego produktu są określone przy każdym Produkcie na stronie produktowej zamieszczonej w Serwisie.
  13. W celu wykonania świadczenia Sprzedający będzie kontaktował się z Klientem za pomocą udostępnionego mu przez Klienta adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
  14. W celu prawidłowego korzystania z usług wymagany jest:

  1)      dostęp do Internetu;

  2)      aktywny adres e-mail;

  3)      przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji;

  4)      włączona obsługa cookies w przeglądarce;

  5)      włączona obsługa skryptów w przeglądarce.

  1. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator danych osobowych.
  2. Złożenie zamówienia w Serwisie jest dobrowolne.
  3. Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie nie może być wykorzystany 
   w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, bez zgody Administratora Sklepu.
  4. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

   

  §3

  KORZYSTANIE Z SERWISU

   

  1. REJESTRACJA KONTA KLIENTA

  1)  Do zarejestrowania Konta w Serwisie w celu dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu, Klient wypełnia formularz rejestracji konta dostępny w zakładce „Rejestracja” uzupełniając puste pola poprzez podanie kolejno następujących danych: aktualny adres email, hasło, powtórzenie wpisanego hasła oraz podać dane kontrahenta: imię 
  i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy, ulicę, numer domu  i ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, województwo oraz ewentualnie numer telefonu. Istnieje możliwość podania innych danych do wysyłki zamówionego Produktu 
  oraz zamówienia faktury VAT – w tym przypadku należy podać również PESEL lub NIP.

  2)  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link umieszczony 
  pod polem „Utwórz konto”.

  3)  Warunkiem koniecznym rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie 
  i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

  4)  Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail oraz hasła.

  5)  Po zalogowaniu się do Konta Klienta istnieje możliwość uzupełnienia lub danych 
  w zakładce Profil.

  6)  Usunięcie konta z Serwisu następuje przez wysłanie wiadomości elektronicznej 
  na adres e-mail Administratora: e-sklep@zebiec.pl o treści wyraźnie wskazującej 
  na wolę usunięcia Konta.

   

  1. PROCEDURA ZAKUPU PRODUKTU

  1)  Serwis oferuje możliwość złożenia zamówienia w każdym czasie, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

  2)  Złożenie zamówienia oznacza wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie oraz zarejestrowania Konta. Klient jest zobowiązany do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia, tj. podania danych osobowych identyfikujących Klienta oraz odbiorcę przesyłki, adresu odbiorcy zamówienia, dokonania wyboru rodzaju płatności oraz wyboru rodzaju wysyłki. Składając zamówienie Klient jest poinformowany o łącznej cenie zakupionego Produktu/Produktów wraz z kosztami przesyłki, po wybraniu interesującej Klienta opcji dostawy i płatności. Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje poprzez uruchomienie linku dostępnego pod przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

  3)  Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź wraz z linkiem, który należy uruchomić dla potwierdzenia złożenia zamówienia.

  4)  Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia..

  5)  Przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

  6)  Sprzedaż towarów dokumentowana jest przez Sklep poprzez wystawiane paragonów fiskalnych lub faktur VAT - stosownie do obowiązujących przepisów oraz życzenia Klienta.

  7)  Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

   

  1. FORMY PŁATNOŚCI

  1)  Możliwe są następujące formy płatności:

  a)Za pobraniem – przy odbiorze zamówienia;

  b)W formie przedpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia zrealizowaną przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia na dany Produkt, Klient otrzymuje wiadomość elektroniczną na podany przy rejestracji Konta adres 
  e-mailowy zawierającą numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę.

  2)  W przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem”, zamówienie jest przygotowywane do wysyłki po kompletnym wypełnieniu formularza dostawy.

  3)  W przypadku wyboru formy płatności po dokonaniu przedpłaty, zamówienie jest przygotowane do wysyłki po wypełnieniu formularza dostawy oraz zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Administratora.

  4)  Termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie 14 dni od daty wypełnienia procedury złożenia zamówienia opisanej w niniejszym paragrafie.

   

  1. WYSYŁKA

  1)  Możliwe są następujące formy wysyłki zamówionego Produktu:

  a)za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłki o masie do 30 kg;

  b)za pośrednictwem firmy kurierskiej JAS-FBG Spółka Akcyjna.

  2)  Koszty wysyłki wynoszą:

  a)za pośrednictwem Poczty Polskiej:

  - za pobraniem: 26 (słownie: dwadzieścia sześć) złotych;

  - po przedpłacie: 23 (słownie: dwadzieścia trzy) złote;

  b)za pośrednictwem firmy JAS-FBG Spółka Akcyjna za pobraniem oraz 
  po przedpłacie, w zależności od tonażu i rodzaju zakupionych Produktów:

  Kotły:

  - kotły bez podajnika: 130 zł netto, tj. 159,90 zł brutto;

  - kotły z podajnikiem: 175 zł netto, tj. 215,25 zł brutto;

  Pozostałe: w szczególności palety typu euro:

  - do 600 kg: 115 zł netto, tj. 141,25 zł brutto;

  - od 600 kg do 900 kg: 130 zł netto, tj. 159,90 zł brutto;

  - od 900 kg do 1200 kg: 150 zł netto, tj. 184,50 zł brutto;

  - powyżej 1200 kg: koszt oraz sposób opakowania i transportu produktów wielkotonażowych do ustalenia ze Sklepem przed złożeniem zamówienia jako zamówienie specjalne.

  3)  Klient niebędący konsumentem jest zobowiązany do zapłaty w formie bezgotówkowej przy zakupie towaru przekraczającego łącznie kwotę 15 000 EUR przeliczonych 
  na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

  4)  Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

  5)  Termin doręczenia zamówienia do wysyłki wynosi:

  a)za pośrednictwem Poczty Polskiej: 2 – 7 dni roboczych;

  b)za pośrednictwem firmy kurierskiej JAS-FBG Spółka Akcyjna 2 – 7 dni roboczych.

  6)  Maksymalny termin dostawy zakupionego Produktu wynosi 7 dni roboczych od dnia zakupu.

  7)  Sprzedający informuje, że stosuje ograniczenia w zakresie kraju dostawy - wysyłka możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  8)  Sprzedający informuje, że w przypadku woli zamówienia produktów o łącznej wadze ponad 1200 kg koszt transportu pozostaje do ustalenia ze Sklepem przed złożeniem zamówienia jako zamówienie specjalne.

   

  §4

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia używając danych wskazanych w  § 1 ust 1 pkt 1 Regulaminu, tj. 
   w przypadku złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy:

  1)  drogą elektroniczną – należy wysłać skan podpisanego oświadczenia na adres: e-sklep@zebiec.pl

  2)  za pomocą operatora pocztowego – należy wysłać podpisane oświadczenie woli na adres Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu Spółka Akcyjna, Zębiec, 27-200 Starachowice, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie 
  od umowy”.

  1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia 
   od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się pod linkiem: formularz odstąpienia od umowy.
  2. Sprzedający za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia 
   o odstąpieniu od umowy.
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, by wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient zwraca Sprzedającemu zakupiony Produkt, a Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia mu rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, 
   a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie;
  5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta 
   do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu 
   jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  1. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
  2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku gdy 
   (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (i) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  4. Klient nie będący Konsumentem może odmówić przyjęcia towaru wyłącznie 
   w przypadku, gdy otrzymany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

   

  §5

  REKLAMACJE I GWARANCJA

  1. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych 
   oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
  1. Sprzedający udziela gwarancji na zakupione Produkty – terminy gwarancji wskazane są na Stronach Produktowych dla poszczególnych elementów.
  2. Warunki gwarancji i uprawnienia Klienta określa Karta gwarancyjna wydana 
   do konkretnego Produktu.
  3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt 
   ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  4. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają gwarancji i rękojmi.
  5. Klient będący Przedsiębiorcą korzysta z rękojmi za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem, że:
  6. a)uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają po upływie roku, licząc od dnia kiedy rzecz została mu wydana;
  7. b)odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu.
  8. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sprzedającemu reklamację 
   z tytułu rękojmi i zażądać podjęcia jednego z czterech działań, zgodnie ze swoim wyborem:

  1)  wymiany towaru na nowy;

  2)  naprawy towaru;

  3)  obniżenia ceny;

  4)  odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

  1. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie z uwzględnieniem następujących okoliczności:

  1)  łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

  2)  charakter wady – istotna czy nieistotna;

  3)  to, czy towar był wcześniej reklamowany.

  1. W przypadku, gdy Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania gdy opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedającego albo w porównaniu z drugim 
   z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
  1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania 
   mu danego Produktu.
  2. Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Klient powinien dostarczyć Sprzedającemu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu 
   od Sprzedającego oraz opisem reklamacji.
  3. Adres, pod którym Klient może składać reklamację to adres Sprzedającego, podany w § 1 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.

  Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: dane osobowe, nazwę konta użytkownika oraz opis i uzasadnienie reklamacji. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza reklamacji od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się pod linkiem: 
  formularz reklamacyjny.

  1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia 
   od Klienta.
  2. Wysyłka naprawionego lub wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje 
   na koszt Sprzedającego.
  3. Pozostałe warunki reklamacji oraz korzystania z gwarancji określa Kodeks cywilny.

   

  §6

  NEWSLETTER

  1. Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji tj. wypełnił adresem e-mail formularz zamieszczony na stronie głównej Serwisu zatytułowanego Newsletter oraz uruchomił linka umieszczonego pod polem„Zapisz się”.
  2. Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie 
   z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  3. Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora:e-sklep@zebiec.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

   

   

  §7

  ZMIANY REGULAMINU

  1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może usunąć Konto Klienta z Serwisu w trybie natychmiastowym bądź zrezygnować z subskrypcji Newslettera. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
  2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Klient będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Konto Klienta ulegnie zamknięciu z upływem 14 dni od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Klient w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Klient nie jest uprawniony do składania zamówienia w Serwisie. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.
  3. Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.
  4. Zmiana danych Administratora bądź Administratora danych osobowych lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

   

  §8

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.
  2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  3. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem 
   w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
  4. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: e-sklep@zebiec.pl.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  6. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu jako jego integralna część.